• Marina Container Lines (HK) Ltd

  To be a comprehensive and progressive provider
  of transport and logistics services.

  MCL Marina Container Lines (HK) Ltd
 • slidebg2

About Us

Vision

 • သယ္ယူ ပို ့ေဆာင္ေရးနွင့္ေထာက္ပံ့ေရး၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကိုျပည့္စုံတိုးတက္ေသာေထာက္ပံံ့ သူျဖစ္ရန္

Mission

 • ေဖာက္သည္မ်ား၏ သယ္ယူပို ့ေဆာင္မွဳမ်ား ၏ ပုဂၢိဳလ္ ေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ မ်ားအား အသိပညာေခတ္မွီ နည္းပညာ ၊က်ြမ္းက်င္မွဳ မ်ား ေပါင္းစပျ္ပီး ထိေရာက္ေသာ ပံ့ ပိုး မွဳ နွင့္ အတူ တာ၀န္ယူမွဳမ်ားပါရွိသည္။

Value

 • က်ြနု္ပ္တို ့၏ အလုပ္သည္ေဖာက္သည္မ်ားအားတစ္ဦးတည္းႏွင့္တသမတ္တည္းျဖည့္ဆည္း၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ပါ သည္။ က်ြနု္ပ္တို ့၏ စီးပြားေရး သမာသမတ္ရွိျခင္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးျခင္းတို ့ အေပၚ ေဖာက္သည္မ်ား၏က်ြန္ုပ္တို ့အေပၚယုံျကည္မွု အားတန္ ဖိုး ထားပါ သည္။

 • Marina Container Lines (HK) Limited သည္ 1992 ခုႏွစ္ မွစ၍ Hong Hong တြင္ မွတ္ပုံ တင္ပီး သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ ့ပါသည္။
 • ရုံး ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အတူ တရုတ္ျပည္ အတည္ျပဳ နိုင္ငံ တကာ ကုန္စည္ သယ္ ယူ ပို ့ ေဆာင္ေရး လိုင္စင္၊ တရုတ္ျပည္ရွိ NVOCC လိုင္စင္တို ့ ျဖင့္ Qingdao, Shanghai, Ningbo, Hangzhou, Yiwu, Xiamen, Fuzhou, Guangzhou, Zhongshan, Foshan, Shunde, and Shenzhen တို ့ တြင္ လည္းရုံး ခြဲ မ်ားစြာဖြင့္ လွစ္ ထား ပါ သည္။
 • က်ြနု္ပ္တို ့သည္ ၀ယ္ယူသည့္ ေနရာမွ ေဖာက္သည္ ထံ အေရာက္ ေထာက္ပံ့ ပို ့ေဆာင္ေရး ၊ကုန္စည္ တင္ပို ့ျခင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ပံ ့ ပိုး မွဳ မ်ား အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းျခင္း ၊ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆး ျခင္း နွင္ ့ အာမခံ ထားျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးေထာက္ပံ ့ မွဳ ျပဳ လုပ္ေပးပါသည္။
 • က်ြနု္ပ္တို ့၏ အစဥ္အလာ အားေကာင္းတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြကေတာ့ ဗီယက္နန္၊ ကေဗ႓ာဒီးယား ၊မေလးရွား၊ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ျသစေျတးလ် တို ့ ျဖစ္ ပါ သည္ ။နိုင္ငံ သစ္မ်ားႏွင္ ့ကုန္သြယ္မွဳ ျပဳ လုပ္ လိုေသာ ေဖာက္ သည္ မ်ား ၏ လုပ္ ငန္းလို အပ္ ခ်က္ မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ အတြက္ 2014 ခုနွစ္ မွ စပီး ရုံး ခန္ းအသစ္အား ျမန္မာ နိုင္ ငံတြင္ ဖြင္ ့ လွစ္ ခဲ ့ ပါ သည္။

T.Y.Hung - အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရိုက္တာ

 • ကုမၸဏီ မ်ား၏ တည္ေထာင္သူသည္ သယ္ယူပိ္ု ့ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္သိုေလွာင္ျခင္း၊ ကုန္တင္ကုန္ ခ် ျပဳ လုပ္ျခင္း၊ ကြန္တိန္နာ အခြန္ျပန္ခ်ျခင္း၊ သေဘာၤတင္ ေအဂ်င္စီ ၀န္ေဆာင္မွဳ စသည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ (35) နွစ္ လုပ္ငန္း အေတြ ့ အျကဳံ ရွိပါသည္။

Eric M.S.Wong - ဒါရိုက္တာ နွင့္ စီအီးအို

 • ကုမၸဏီ၏(ဒါရိုက္တာ နွင့္ စီအီးအို)သည္ ေအဂ်င္စီ ႏွင့္တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ကြန္တိန္နာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲ မွဳ တို ့တြင္(15) နွစ္ လုပ္ငန္း အေတြ ့ အျကဳံ ရွိပါသည္။

Wilson Lam – ဒါရိုက္တာ

 • ကုမၸဏီ၏(ဒါရိုက္တာ)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မွဳ ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအာမခံ ထားရွိ မွဳ ၊ကုန္ျပန္ပို ့ ျခင္း နွင္ ့ သယ္ယူပိ္ု ့ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ္(25) နွစ္ လုပ္ငန္း အေတြ ့ အျကဳံ
MCL About Us

Products


Connecting GBA with the world

Forwarding Services

 • က်ြနု္ပ္တို ့သည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အထူးကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို ့ေဆာင္ရာတြင္္ ေလလမ္းေျကာင္း၊ ေရလမ္းေျကာင္း၊ကုန္းလမ္းေျကာင္းတို ့ျဖင့္သယ္ယျူပီးေခတ္မွီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္က်ယ္ျပန္ ့ေသာကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ေနရာမွ ေဖာက္သည္ မ်ားထံသို ့အိမ္ အေရာက္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးပါသည္။

Logistics Services

 • က်ြနု္ပ္တို့ ၏ ေဖာက္သည္ မ်ားကိုေထာက္ပံ့ပို ့ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ အစအဆုံး ေထာက္ပံ့ပို ့ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာမ်ားေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • က်ြနု္ပ္တို ေဖာက္သည္မ်ား၏ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္းတန္ဖိုးသတိမွတ္္ျခင္းနွင္ ့ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္းတို ့အတြက္Third-partyအေထြေထြကုန္ေလွာင္ရုံအေဆာက္အအုံမ်ားအား ေထာက္ပံ့ အသုံး ျပဳ ပါ သည္။
 • ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွေဟာင္ေကာင္ သို ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာၤအေခါက္တိုေျပးဆြဲျခင္း
 • ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္းသေဘာၤအေခါက္တိုေျပးဆြဲျခင္း
 • က်ြနု္ပ္တို ့သည္ နိုင္ငံတကာNOVCC ေအဂ်င္စီ အေတြ ့ အျကဳံ မ်ား နွင့္မ်ားစြာေသာ ရံုး ခြဲမ်ားမွ တဆင္ ့ ကုန္ တင္ပို ့ေဆာင္မွဳ ျပဳလုပ္ျကပါသည္
 • MMCL (Myanmar) Limited
 • သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးနွင့္ ေထာက္ပံ့ပို ့ေဆာင္ေရး
 • သေဘၤာ၀န္ေဆာင္မွဳ
 • ကုန္သြယ္ေရးေထာက္ပံ့ံံမွဳ

Myanmar Focus

 • တရုတ္နိုင္ငံတြင္ကုန္ျကမ္းေစ်းႏွဳန္းနွင့္အလုပ္သမားကုန္က်စားရိတ္တိုးျမွင့္ျခင္းတို ့အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မွဳ မ်ားမွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအားထုတ္လုပ္မွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္(သို ့မဟုတ္)ထုတ္လုပ္သည့္လမ္းေျကာင္းေျပာင္းလဲရန္လွဳ ့ံေဆာ္ခဲ့ျကသည္။
 • ကုန္ထုတ္သူမ်ား၏ကုန္ပစၥည္းစီမံခန္ ့ခြဲ မွဳ ၊စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားကူညီရန္လုပ္ေဆာင္ေပး၇န္အတြက္MMCL(Myanmar)Limitedအမည္ျဖင့္2020ခုနွစ္မွစ၍ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။

က်ြန္ဳပ္တို.သည္ LCL ႏွင့္ FCL ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအား ၀ယ္ယူသည့္ ေနရာမွ ျမန္မာျပည္ရွိေဖာက္သည္ ထံ အေရာက္ ေထာက္ပံ့ ပို ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ေရလမ္းေျကာင္း-ကုန္းလမ္းေျကာင္း-ေလလမ္းေျကာင္းတို ့မွေပါင္းစပ္သယ္ယူ႔ပီးနိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို ့လည္းပို ့ေဆာင္ေပးပါသည္။

 • သေဘၤာေပၚရွိကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အေသးစိတ္စာရင္းတစ္ေစာင္
 • ခန္ ့မွန္းကုန္က် စားရိတ္ တစ္ ခု
 • ဆက္သြယ္ရမည့္ ေနရာ

က်ြနု္ပ္တို ့ေဖာက္သည္မ်ား၏ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္းတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းနွင္ ့ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္း တို ့အတြက္ လိုအပ္ပါက စီးပြားျဖစ္ ကုန္ေလွာင္ရုံ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္မွတဆင့္စီမံခန္ ့ခြဲေပးနိုင္ရန္အတြက္ရန္ကုန္ရွိThirdpartyအေထြေထြကုန္ေလွာင္ရုံအေဆာက္အအုံမ်ားအား က်ြနု္ပ္တို ့ အသုံး ျပဳ ပါ သည္။

အေကာက္ခြန္ဌာနဆီသို ့ ကုန္ ပစၥည္းစစ္ေဆးခြင့္မွစစ္ေဆးပီးသည္အထိ၄င္း၊သိုေလွာင္ထားေသာပစၥည္းမ်ားအား၀ယ္ယူသူထံသို ့ ပို ့ေဆာင္ေပးျပီးသည္ အထိ ၄င္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စံခ်ိန္ စံညြွန္းမွီ တင္ပို ့ေရာင္းခ်ခြင္ ့နွင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္တုိ ့အားလိုအပ္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံ၌ေလ်ာက္ထားေပးသည့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလည္းတစ္ေနရာတည္း၌အျပီးအစီး ျပဳ လုပ္ေပးပါသည္။

 • မူဆယ္-ေရြွလီ နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ရန္ကုန္နွင့္တရုတ္ကိုဆက္သြယျ္ပီး၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးျမိဳ ့ မ်ား သည္လည္း ကူမင္းနွင့္ ဆက္သြယ္သည္။
 • ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ ကုန္ တင္ကားမ်ားသည္ မူဆယ္-ေရြွလီ နယ္စပ္တြင္၄င္းတို ့၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားအတင္အခ်ျပဳ လုပ္ျကျပီးသက္ဆိုင္ရာကုန္ခ်နိုင္ငံမ်ား သို ့ကုန္ ပစၥည္းမ်ားပို ့ေဆာင္ေပးပါသည္။
 • က်ြန္ဳပ္တို ၏ ေဖာက္သည္မ်ားအား ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္မွျမန္မာျပည္သို ့ကုန္းလမ္းေျကာင္းမ်ားျဖင့္သယ္ယူပို ့ေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္း လို ပါ သည္။

 • ေဟာင္ေကာင္ ရွိ က်ြနု္ပ္တို ့၏ ရုံးခ်ဳပ္သည္Samudera Shipping Line , Nepal Shipping Lines , Baltic Lines etc ေရေျကာင္းလိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ ့ အျကဳံ မ်ားစြာရွိိသည္။
 • ေရေျကာင္းပို ့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ ငံ တြင္ လိုင္စင္ရရွိုျပီး ျဖစ္သည္။ က်ြနု္ပ္တို ့၏ ရုံးခ်ဳပ္မွ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ မ်ား နည္းလမ္းမ်ားရယူ၍ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အထူးသျဖင့္တရုတ္ နိုင္ငံမွ ပို ့ေဆာင္ လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူရာတြင္၄င္းတို ့၏ ကုန္ပစၥည္းစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား၊သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမွဳ မ်ား ကိုစီမံခန္ ့ခြဲေပးရန္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ၌ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ က်ြႏု္ပ္တို ့ ရုံးခန္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို ့ေဆာင္ သူႏွင့္လက္ခံ သူ တို ့အတြက္ေထာက္ပံံ့ ပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားေစ်းနွုန္္း ခ်ိဳ သာစြာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပး ပါ သည္။

 • ထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ေဖာက္သည္မ်ားတစ္ေနရာတည္းတြင္အတူတကြ အဆင္သင့္ ကမ္းလွမ္းမွဳ မ်ားျပဳ လုပ္ နိုင္ပါသည္။
 • က်ြနု္ပ္တို ့ သည္ ၊ က်ြနု္ပ္တို ့၏ မိတ္ဖက္ M2C နွင့္ လက္တြဲ၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ ပို ့ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မွု မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။


Network

China Offices

 • Tianjin
 • Qingdao
 • Shanghai
 • Ningbo
 • Fuzhou
 • Xiamen
 • Shenzhen
 • Guangzhou
 • Shunde
 • Foshan
 • Zhongshan

Overseas Partners

 • Japan & Korea
 • ASEAN
 • Australia & New Zealand
 • Middle East
 • United Kingdom
 • Italy
 • South America

Locations

MCL International Freight Agency Limited – Shenzhen Branch Office

Address :
Unit A509, Rong Feng Building, No.1115 Shen Yan Road, Yantian District Shenzhen, China, Post code:518000
Tel: (86) 755-8213 8082
Fax: (86) 755-8213 8083
Contact Person :
Mr. Kewy Xu kewy.sz@mclhkg.com.hk
Mr. Eric Wong ericmswong@mclhkg.com.hk

MCL International Freight Agency Limited – Guangzhou Office

Address :
Room 815, Central Harbour Building, 68 Gang Wan Road, Huangpu, Guangzhou, China, Post Code : 510700
Tel: (86) 20-8229 4585
Fax: (86) 20-8228 4300
Contact Person :
Mr. Eric Wong ericmswong@mclhkg.com.hk
Mr. SuLiqing suliqing.gz@mclhkg.com.hk

MCL International Freight Agency Limited – Foshan Branch Office

Address :
Room 1008, Statage II, Tianan Nanhai Cyber Park. No.1 Jianping Road, Guicheng, Nanhai District, Foshan City Guangdong, China
Tel: (86) 757-8121 3074
Fax: (86) 757-8121 3070
Contact Person :
Mr. Dennis Hung dhung@mclhkg.com.hk
Mr. Sky Chan sky.fs@mclhkg.com.hk

MCL International Freight Agency Limited – Shunde Branch Office

Address :
Room 702, 7/F, Hong Jian Building, No.2 Feng Xiang South Road, Shunde District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86) 757-2881 7649
Fax: (86) 757-2881 7650
Contact Person :
Mr. Dennis Hung dhung@mclhkg.com.hk
Mr. Larriff Cheung larriff@mclhkg.com.hk

MCL International Freight Agency Limited – Zhongshan Branch Office

Address :
Room 920, 9/F, Yihe Commercial Centre, No.5 Xing Zhong Road, Zhongshan City , Guangdong, China
Tel: (86) 760-8826 2181
Fax: (86) 760-8826 2180
Contact Person :
Mr. Dennis Hung dhung@mclhkg.com.hk
Mr. Ocean Liang ocean.zs@mclhkg.com.hk

Marina Container Lines (HK) Limited – Xiamen Representative Office

Address :
Unit J, 3/Fl., Jinyuandong Logistics Center, No.18, Yunan 3 Road, Xianyu Bonded Zone, Xiamen, China
Tel: (86) 592-268 1222
Fax: (86) 592-268 0701 / 2680706
Contact Person :
Ms. Lisa Zhang lisa@mclxmn.com

MCL International Freight Agency Limited – Fuzhou Representative Office

Address :
Room 1307, Regalia Apartment, No. 151 Wusi Road, Fuzhou, Fujian, China
Tel: (86) 591-8762 0646 / 8762 0647
Fax: (86) 591-8852 1621
Contact Person :
Mr. Chen Ming chenming@mclfuz.com

MCL International Freight Agency Limited – Shanghai & Ningbo Branch Office

Address :
Room 1505, Yin Yi Bund Building, #526 Ren Min Road, Jiang Bei District, Ningbo, Zhejiang, China
Tel: (86) 574-2783 9868
Fax: (86) 574-2783 9865
Contact Person :
Ms Joyce Yao joyce@mclzj.com cn
Mr. Henry Dumas hdumas@mclzj.com.cn

MCL International Freight Agency Limited – Hangzhou Branch Office

Address :
Room 405, Unit 2, A-1 Building, CECEP XIXI Center, No.588, Wen Yi Xi Road, Hangzhou ,China
Tel: (86) 571-8709 8218
Contact Person :
Ms Iris Chen iris@mclzj.com.cn
Mr. Henry Dumas hdumas@mclzj.com.cn

Marina Container Lines (HK) Limited – Yiwu Representative Office

Address :
Room 401, Unit 2, No. 9 Building, Yuan Ding District, Yiwu, Zhejiang, China
Tel: (86) 579-8517 9080
Contact Person :
Ms Joyce Yao joyce@mclzj.com.cne
Mr. Henry Dumas hdumas@mclzj.com.cn

Marina Container Lines (HK) Limited – Qingdao Representative Office

Address :
Room 2303, Block B, Guohua Classic, No. 2 Minjiang Road, Qingdao, China
Tel: (86) 532-8667 0389
Fax: (86) 532-8997 0323
Contact Person :
Ms. Shelly Li shelly_qingdao@mclzj.com.cn
Ms Joyce Yao joyce@mclzj.com.cne

Marina Container Lines (HK) Limited – Tianjin Agent Office Omni Int'l Transportation Co., Ltd., Tianjin

Address :
Room 7-3-402, Xingyuan Xuan, Golden Beach Tianbao, Teda, Tianjin City, China
Tel: (86) 22 66239074
Fax: (86) 22 66239070
Contact Person :
Ms. Helena Tong htong@mclhkg.com.hk
Mr. Wilson Lam wlam@mclhkg.com.hk

MMCL (Myanmar) Limited

Address :
နံပါတ္(၃၉) ၄လွြာ (ခ) ၊ ဘို ကေလးေစ်းလမ္း ေအာက္ လမ္း ၊ဘိုတေထာင္ျမိဳ ့နယ္ ၊ရန္ကုန္ ျမန္မာ
Tel: (95) 9778943595
Tel: (95) 9441887397
Tel: (95) 9964743281
Contact Person :
Myint Myint finance@mclmyanmar.com.mm
MCL Locations

News & Views